Arcaden

Arkaden Front

Arcademaskinen min er mitt and­re bygge­pro­sjekt og jeg er MEGET for­nøyd med resul­ta­tet. Jeg byg­get den med tan­ke på tra­di­sjo­nel­le arcade­spill, men tak­ket være den flek­sib­le kon­trol­le­ren og den glim­mren­de front­enden har jeg også instal­lert emu­la­to­rer for Nintendo, Super Nintendo, Nintendo64, Sega Master System og Playstation. Totalt dri­ver arca­den 4372 spill for­delt på de over­nevn­te systemene

Jeg bruk­te ikke mer enn 1500 kr på å byg­ge den, men det var for­di jeg had­de nes­ten alt av mate­ria­le fra før av. Det enes­te jeg måt­te kjø­pe inn var kon­trol­le­ren og maling. Alt av pla­ter stjal jeg fra min far, og hard­wa­ren had­de jeg lig­gen­de. Den kjø­rer en sli­ten Pentium2, 512 ram og et skjerm­kort med 128MB (hus­ker ikke mer­ket i far­ten). Oversikt over soft­ware / emu­la­to­rer fin­ner du litt leng­re ned på siden.

Jeg byg­get maski­nen uten å fin­ne frem noen guid­er eller teg­nin­ger fra and­re. Som natur­lig føl­ge av det­te ble det en del mer prø­ving og feil­ing (spe­si­elt feil­ing) enn når jeg byg­get poker­bor­det, men det er ikke spe­si­elt vans­ke­lig å byg­ge en slik maskin. Det kan være greit å søke frem plan­teg­nin­ger for kabi­nett om man ikke vil desig­ne det selv, men det er alt­så ikke nødvendig.

Etter å ha brukt maski­nen en stund har jeg fun­net frem til en del for­bed­rin­ger jeg vil gjø­re, og jeg har der­for pla­ner om å byg­ge en ny, men det får ven­te til jeg får litt bed­re plass. Da ten­ker jeg også å lage en skik­ke­lig “work log” med bil­der / video.

Spørsmål eller feed­back på arcade­ma­ski­nen kan sen­des på e-post eller via kon­takt­skje­ma her på siden. Jeg set­ter stor pris på tilbakemelding!

 

Kabinettet

…er byg­get i kryss­fi­ner, men mulig­het for å demon­te­re front og topp. Kabinettet er solid, robust og tungt. Det er malt med svart ben­ga­lakk, har opp­lyst skilt (neon­lys) og en lys­stri­pe langs kan­ten. (den­ne kan tas av om øns­ke­lig). På siden av kabi­net­tet er det laget opp­heng for tas­ta­tur, som kan tas av om øns­ke­lig (det vil da være syn­lig et lite hull).

Maskinen slås på med en bry­ter på utsi­den. Det er en egen strøm­for­sy­ning (med til­hø­ren­de bry­ter) for lyse­ne, og indi­vi­du­el­le bry­te­re på lysene.

 

Maskinen…

…dri­ves av en Pentium2 har 512MB ram og et skjerm­kort med 128MB. Systemet er alt­så ikke av det nyes­te, men mer enn nok til å dri­ve føl­gen­de systemer:

System Emulator Antall spill
Mame32 Nestopia (Nindento NES) NES (2176)
GameEx Zsnes (SuperNintendo SNES) SNES (1009)
Windows XP ePSXe (Playstation 1&2) Playstation (50)
Project 64 (Nintendo64) N64 ( 291)
Fusion (Sega Master System II) SMS II (417)
Arcade (429)

 

Kontrollen

…er den svært så robus­te “Tankstick” fra X-Arcade. Den kan lag­re fire uli­ke for­hånds­pro­gra­m­e­rin­ger (hvor­av en lig­ger inne fast) slik at den kan bru­kes til å sty­re alle spil­le­ne på maski­nen. Det betyr at du kan spil­le alle de uli­ke emu­la­to­re­ne med den­ne ene kon­trol­len. Den kan med svært enk­le grep tas av maski­nen og bru­kes løst. Om øns­ke­lig kan man kjø­pe over­gan­ger slik at den kan bru­kes rett på din ori­gi­na­le x-box / play­sta­tion! Se X-Arcades egne web­si­der for detal­jer! (NB: Samme kon­troll, men en tid­li­ge­re ver­sjon uten scrollehjul)

 

 

 

Ekstra kontrollerpakke!

Originale kon­trol­le­re

For den ulti­mate retro opp­le­vel­sen har jeg laget en eks­tra pak­ke med ori­gi­na­le kon­trol­le­re som kan bru­kes sam­men med Arcademaskinen. Jeg har laget til to USB por­ter ved siden av de inne­byg­ge­de kon­trol­le­ne slik at man enkelt kan kob­le til rik­tig kon­troll til den emu­la­to­ren man velger!

Pakken inne­hol­der føl­gen­de kontrollere:

2 stk ORIGINALE SNES kon­trol­le­re (kon­ver­tert til USB)

2 stk ORIGINALE NES kon­trol­le­re (kon­ver­tert til USB)
2 stk ORIGINALE Sega Master System II kon­trol­ler (kon­ver­ter til USB)

2 stk Playstation 2 kon­trol­le­re (med over­gang til USB)

1 stk Nintendo 64 kon­trol­le­re (med over­gang til USB)

 

 

 

Flere bilder av vidunderet

About the Author